Salus 310i savienošana pārī

1. Uztvērējam jābūt bez barošanas 5 sekundes

Ne mazāk, ka uz 5 sekundēm izņemiet no ligzdas uztvērēja barošanas vadu, vai atslēdziet attiecīgo automātisko slēdzi elektriskajā skapī.

2. Izslēdziet un ieslēdziet uztvērēju

Pēc barošanas padošanas uztvērējam, pārvietojiet augšējo sledzi uz OFF stāvokli, pēc tam atpakaļ uz ON. Sarkanais indikātors sāks mirgot, signalizējot par gatavību savienoties ar termostatu:

ON AUTO OFF MANUAL

3. Nospiediet savienojuma pogu

Nobīdiet priekšējo dekoratīvo vāku uz leju. Nospiediet mazo pogu Test/Pairing un turiet, līdz uz ekrāna parādīsies uzraksts SY9:

4. Sagaidiet savienojumu

Ja savienojums bija veiksmīgs, sarkanais indikātors, kurš mirgoja, sāks degt pastāvīgi:

ON AUTO OFF MANUAL

5. Pabeidziet savienojuma procedūru

Vēlreiz nospiediet un turiet to pašu pogu Test/Pairing, kamēr uz ekrāna parādīsies esošā telpas temperatūra: